۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

شنبه 3 مرداد

پروکسی های ارسال شده در زمان ارسال همگی تست شده و کار میکردند پروکسی ها HTTP پروکسی میباشند و از کشور چین و برای استفاده در نرم افزار فیری گیت قرار داده شده اند

124.238.252.150:80
221.131.124.22:80
119.167.225.136:8080
221.195.80.9:3128
60.191.241.38:8080
122.200.82.157:80
211.138.198.7:10917
123.130.254.148:3128
222.35.90.16:3128
61.172.246.180:80
202.100.81.114:80
221.130.191.216:8080
218.14.227.197:3128
222.68.206.11:80
202.99.29.27:80
119.146.73.114:8080
218.6.16.162:80
121.11.87.171:80

۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

چهارشنبه 31 تیر

پروکسی های ارسال شده در زمان ارسال همگی تست شده و کار میکردند پروکسی ها HTTP پروکسی میباشند و از کشور چین و برای استفاده در نرم افزار فیری گیت قرار داده شده اند

61.172.246.180:80
221.131.124.22:80
202.99.29.27:80
202.98.23.114:80
61.172.249.96:80
202.98.23.116:80
221.238.193.163:80
221.130.191.216:8080
218.75.100.114:8080
119.167.225.136:8080
121.11.87.171:80
60.190.139.10:80
218.201.45.38:3128
202.100.81.114:80
121.14.157.36:80
218.14.227.197:3128
221.195.80.9:3128
61.172.249.94:80

۱۳۸۸ تیر ۲۷, شنبه

شنبه 27 تیر

پروکسی های ارسال شده در زمان ارسال همگی تست شده و کار میکردند پروکسی ها HTTP پروکسی میباشند و از کشور چین و برای استفاده در نرم افزار فیری گیت قرار داده شده اند

60.29.241.102:80
61.172.249.96:80
202.99.29.27:80
121.11.87.171:80
221.195.80.9:3128
218.75.100.114:8080
218.14.227.197:3128
61.172.246.180:80
222.68.207.11:80
221.130.191.216:8080
60.12.226.18:80
121.14.157.36:80
122.200.82.157:80
202.98.23.114:80
218.6.135.142:8080
222.218.156.66:80
121.9.221.187:80
121.9.221.188:80

۱۳۸۸ تیر ۲۴, چهارشنبه

چهارشنبه 24 تیر

پروکسی های ارسال شده در زمان ارسال همگی تست شده و کار میکردند پروکسی ها HTTP پروکسی میباشند و از کشور چین و برای استفاده در نرم افزار فیری گیت قرار داده شده اند

221.130.191.216:8080
202.99.29.27:80
121.9.221.188:80
218.6.16.162:80
122.200.82.157:80
60.12.226.18:80
222.68.207.11:80
218.75.100.114:8080
121.9.221.189:80
119.167.225.136:8080
221.238.193.163:80
61.172.246.180:80

۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

دوشنبه 22 تیر

پروکسی های ارسال شده در زمان ارسال همگی تست شده و کار میکردند پروکسی ها HTTP پروکسی میباشند و از کشور چین و برای استفاده در نرم افزار فیری گیت قرار داده شده اند

61.172.246.180:80
218.75.100.114:8080
222.68.207.11:80
60.29.241.102:80
202.98.23.114:80
221.130.191.216:8080
61.152.246.226:80
121.9.221.187:80
59.39.145.178:3128
61.172.249.96:80
202.99.29.27:80
202.98.23.116:80
121.14.157.36:80
222.68.206.11:80
218.14.227.197:3128



121.9.221.187:80
218.14.227.197:3128
121.11.87.171:80
61.172.246.180:80
221.130.191.216:8080
121.14.157.36:80
121.9.221.189:80
60.12.226.18:80
202.98.23.116:80
121.12.249.207:3128
61.172.249.96:80
61.172.244.108:80
121.9.221.188:80
218.75.100.114:8080
222.68.206.11:80






۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه

دانلود آخرین نسخه منتشر شده فیری گیت

شنبه 20 تیر

پروکسی های ارسال شده در زمان ارسال همگی تست شده و کار میکردند پروکسی ها HTTP پروکسی میباشند و از کشور چین و برای استفاده در نرم افزار فیری گیت قرار داده شده اند


121.9.221.187:80
218.14.227.197:3128
121.11.87.171:80
61.172.246.180:80
221.130.191.216:8080
121.9.221.189:80
58.213.152.15:3128
220.168.209.117:80
60.12.226.18:80
202.98.23.116:80
121.12.249.207:3128
61.172.249.96:80
61.172.244.108:80
121.9.221.188:80
121.58.96.10:3128
60.190.139.10:80
222.68.206.11:80